Vilnius ant delno

Atradimų vieta

Kategorijos
Veiksmai

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Vilniusantdelno.lt - tai sistema, kurioje juridiniai ir privatūs asmenys gali įkelti savo įmonės, projekto, paslaugos arba prekės reklamą vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklėmis).

1.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp Vilniusantdelno.lt ir šios sistemos vartotojo (toliau - Vartotojo), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis vartotojas patvirtina registracijos metu pažymėjęs varnelę prie teiginio "Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis".
1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, Vilniusantdelno.lt teikiamų paslaugų apmokėjimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su Vilniusantdelno.lt susijusios nuostatos.
1.3 Pirkti Vilniusantdelno.lt paslaugas gali fiziniai bei juridiniai asmenys.
1.4. Vartotojui įsigyjant paslaugas Vilniusantdelno.lt sistemoje, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo" nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.5. Vilniusantdelno.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Vartotojas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, tokiu būdu, kuris buvo aprašytas Taisyklių 1.1 punkte.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Vilniusantdelno.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Vartotojo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims prieš tai negavus vartotojo sutikimo.
2.2. Vilniusantdelno.lt renka tik tą informaciją apie Vartotoją, kurią jis pats sąmoningai pateikė. Ji reikalinga Vilniusantdelno.lt sistemos darbui, kontaktavimui su Vartotojais bei PVM sąskaitų faktūrų išrašymui.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Vartotojas atsiskaito už įsigyjamas paslaugas iš anksto apmokėdamas už jas banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema. Apie gautą pirkinio apmokėjimą Vartotojas informuojamas el. paštu, kurį Vartotojas nurodo pildydamas pirkinio įsigijimui reikalingą informaciją Vilniusantdelno.lt sistemoje.
3.2. Vartotojas turi pats pasirūpinti, kad jo duomenys, esantys Vilniusantdelno.lt sistemoje nepatektų kitiems asmenims.
3.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti administracijai apie tų duomenų pasikeitimą. Vilniusantdelno.lt neatsako už duomenų, susijusių su paslaugų įsigijimu, nepateikimo laiku ar kitų savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Vartotojas registracijos formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.
3.4. Vartotojui kuriant reklamą negali būti naudojami tekstai, kurie kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ar diskriminaciją. Taip pat negalima naudoti tekstų, kurie yra dezinformuojantys, propagandiniai ar pažeidžiantys kitų autorių teises. Negalima naudoti tekstų, kurie pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę ar kitas konstitucines asmens teises. Negalima naudoti tokių tekstų, kurių skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.
Į Vilniusantdelno.lt sistemą draudžiama talpinti nuorodas į tokius tinklalapius, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą. Vartotojui yra draudžiama kenkti Vilniusantdelno.lt sistemos sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems ja naudotis.

4. Vilniusantdelno.lt teisės ir pareigos

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Vilniusantdelno.lt sistema gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai išanksto nepranešus Vartotojui.
4.2. Vilniusantdelno.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis Vartotojui sudaryti galimybę naudotis Vilniusantdelno.lt sistemos teikiamomis paslaugomis.
4.3. Vilniusantdelno.lt pasilieka teisę sistemos klaidas taisyti bet kuriuo metu.
4.4. Apie Taisyklių pakeitimus Vilniusantdelno.lt informuoja sistemoje.

5. Atsakomybė

5.1. Vilniusantdelno.lt neatsako už Vilniusantdelno.lt sistemoje Vartotojo sukurtų ir paviešintų reklamų turinį ir tinklalapius, į kuriuos galima patekti per Vilniusantdelno.lt sistemoje esančias Vartotojo reklamas. Už tokiomis reklamomis padarytą žalą atsako tokias reklamas sukūręs Varotojas.
5.2. Vilniusantdelno.lt neatsako už nuostolius, patirtus dėl neįvykusio apmokėjimo iš elektroninės bankininkystės ar kitų trečiųjų šalių sistemų pusės.
5.3. Vilniusantdelno.lt pasilieka teisę redaguoti ar pašalinti reklamas, kurios pažeidžia šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat Vilniusantdelno.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu iš sistemos pašalinti Vartotoją ar laikinai užblokuoti jo prieigą prie Vilniusantdelno.lt sistemos paskiros prieš tai Vartotojo el. pašto adresu pranešus priežastį.
5.4. Vilniusantdelno.lt neatsako už sistemoje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.